Libre de razon

Jòrgi Senhoret

[p.15] Item dautra part ay servit e faith per alquono malautio grando que avie Jorgi Vidal lo frayre de monsen Juan Vidal que li ay donat belcop de cresteris que son X per la dichcho malautio e belcop dautros causos que li ay faith e li sui anat lespaci de tres semanos e plus apres la dicho malautio la out i vengit lo mege de Moans per aytal entresennho e ma faturo somo ff IIII e per aytal entresennho estavo en lo liech de damont.

[p.16] Item d'autro part per Juers Vidal ay fath per un autro malautio de dolor de costat e febre de que li sui anat a Niso al mege e li ay aduch alquno medesinos per la dichcho malautio loqual jeu la i ay donados e li ay donavat cresteris IV per la dichcho malautio somo ff IIII. per aytal entresennho menei la sievo mullo. Item dautra part ay servit et faith a Juers Vidal per alqunos dolos et duelos que avie en sa persono que li ay donat alqunos ventozos per las dichchos duellos so e li ay faith alquns ounhemens que somo ff I. Item dautra part ay fith per Juers Vidal dautros vegados per alqunos dolos que avie en sa persono alquns enpastres per lo dichcho dolor ff I. Item ay faith per los enfans de Juers Vidal belqolp de quauso que en de lugaduros e postemasions que li ay garit somo ff II.

[p.19] Item dautra part ay adobat a Jorgi Vidal per un colp de pen que li avie faith la sieu bestie en la cambo que dis que lo quaval lo i avie faith que somo ff II.

[p.20] Item ay faith per los enfans de Juers Vidal per alqunos maladios que an agut de dolors e de postemasions et de enfluros en lur persono e de lugaduros somo ff IIII.

[p.22] Item ay mesedinat monsen Mique per uno malautio que avie en lestomac de unno ulsero e fistolo e commensado a XXI del mars lay adobat jusque a toussans.

[p.25] Item a confecat mestre Jorgi Raimon e prezensio de sa moller e de son filhil Gorgin e de Rafel Garente que si tenio content de mi e en prezensio de son filh de sen Franses Andon que jeu li avia faith sa barbo al fuec anbe las estroyros a son fuech e per recordanso las dos mullaties li aquanpanon defensi e a quo ero lo sero que Siven Giron sopar la qua doncos nagrio rason dalcunos hobligansos que avie en las mas de mestre Joma Tierros.

[p.26] Item mi deu mestre Miquel Narbon per uno grando malautio que avie duno febre quantunio que lay gorvernat loqual me vengut demandar son frayre Anthoni Narbon. Item la premiero revizitasion que la sui anat far qulir un cresteri e pues apres donat aquel jormete me. Item lendeman de la dequosion que i sobret len doniei un autre e li fi un beveno que degeso contuniar e la contenuet lespaci de dos jors. Item puies apres lonia diei a Niso al mege que li vanian dar tres isarop per tres jors. Item puies dos quetreris aordenat del meie donas un ior autri non e puieis apre la medesino e apres la medesino un cresteri.

[p.33] Item dautra part en toto que li sui anat apres dalluns davant Pasquos fins a la festos de pandequosto donan li quant mavie mesti et cresteris supositores e autros ordenansos quar el non podie venir a quanbro si non a forsos de creteris e quandeletos de quella donat que a ordenas per me.

[p.36] Item ay adobat a sa moler danthoni Jolia un maquament que avie en la queyso que dis que ero tombado que li ay donat venthosos et li ay mes un sanoart. Item lo vaylet de Juan Quollo que li aven donat un ventoso et un sitroart e alquns emplastres. Item Anthoni Vidal filh de mestre Juan Vidal per dos ponthos de pen qe li donet la mulo de Calvin en la quanbo per dos vegados e a quo sap Juan Baus dautres. Item deu Honorat Qualvin per uno dolor e maquament de peu que tonbet dun quaval son filh Juan. Item Miquel Narbon frayre danthoni Narbon mi diu per alquno malautio que avie dalquno febre quontuni o que li ay donat qersteris VI e ventozos dos en las espallos e isarop tres e medisinos e li ay faith belcop de riviritasions.

[p.37] Item d'autra part mi deu Honorat Marat e son nebot per sa sore per uno postemasion que avie en la queiso que e unna fistolo que lay adobado lo pasi de X semanos e plus. Item Madaleno sorre de Guillen Broc per uno malautio que avie que li ay donat cresteris II et tres isaros et dos ventosos.

[p.40] Item la molier de Agostin Boinon li ay donat uno beveno per uno dolor de ventre e non podie orinar. Item deu Juan Baus per sa moler que li ay gouvernado en sa maladio que li ai donat isarop e medesino e alquns cresteris IIe supositoris.

[p.42] Item deu Paul Maurel per son filh lo majer que avie la bosonados grosos e unflos de que ambe lajudo de dieu la i ay garidos.

[p.43] Item monsen Miquel Jiraut ses aquordat anbe mi mestre Jorgi Sennhoret dalquno malautio que avie al pies duno grando postemasion e fistolo loqual lo i ay adobado lespasi de III semanos e plus e de pati faith e acordi de florins V.

[p.44] Item mestre Anthoni Estopan mi deu per uno malautio que avie de fabre e de morfondement que li ay donat qresteris V e li ay donat isarop et medesinos per la dicho malautio et li ay faith dautros causos e li sui anat a Niso per la dicho malautio a luve de sin.

[p.46] Item Miquel Estopan frayre danthoni Estopan li ay adobat e garit un colp de pasador traith de uno albaresto ferist pres dal col.

[p.48] Item deu Rafel Cayron filh de Jaufret Cayron un clop que avie en la testo que lavie roto que dis que ero un quolp de peyre e len ay adobat un autre desus las epallos que li doniei dos vanthosos e li fi alquns enpatres. Item lo filh de mestre Bertran Mas lo texedor mi deu un clop que avie dalabardo en lo bras que dis que o avie pres a mosties

[p.49]. Item la moler de Jaume Ros filh de mestre Matieu Ros li ay adobat un bras rot e delugat a la gonturo pres de la man loqual lo i ay permudat plusos vegados que sondes ves tojor anbe mas podros e puei apres li ay agut lo sinoart del mieu.