Cartier de l'abadia de Sant Pònç

alentorn del 1070

X. Quoniam melior et certior vita post hujus vite curriculum creditur inveniri, sanctorunque angelorum gaudiis mixta, bonorumque operum floribus perornata a nemine dubitatur, ideiro ego Leodegarius Rostagnus et uxor mea Calamitas et filii nostri Aldebertus et Bertrannus, cum aliis filiis nostris et filiabus, dono Domino Deo et sancto Pontio martiri inclito totz los acaptes que o an faix l'abbas e·l monegue de Sanct Ponc, e feran adenant, dels caslans de Mirindol, de Ponç e de sos figls e de Rostagn e de sos figls, de fin de la resclausura de Sanct Ponç, entra en la meselera d'oltra Pailo als canons. Et pro hac donatione pretium petivit,…

16 de febrier del 1074

XI. Rostagnus et uxor Aicelina… [fan donacion de la part que possedisson a L'Escarena]… Eu Rostang ci gi quis eu a Domini Deu et ad est altar de San Peire zo que u volg penre e tolre en est moster et en la vila que u mas non o faga.

alentorn del 1081

XIV Brevem helemosine quam faciunt seniores. Petrus, episcopus Vasensis, fidem dedit Petrum Isnardum per D solidos et Guigo Boetus similiter per D solidos, ut ille malum non faciat, nec sui homines, et si ille aut sui fecerint, a jussione Petres Isnardi et Guigo Boeti emendet. . Eu Ponz Raimbald, et eu Bertram Leger non tolrem en lo honor de Sanct Ponzo ester la vila de Lescarena; et si ho feziam, nos ni nostro home, emendariamo o al mandament de Peir Isnart et de Guigo Boet. Et si o fazia, eu Bertran Loger, fidanza es Petre Isnard .D. sold. et Guigo Boet .D. sold. en la ma de Ponz Raimbald e de episcopo Vasensis e de l'abat de Sanct Ponz e dels monegues. E per Ponz Raimbald es en fidanza Bermun Isnard per cinq cent solz, et Peiro Guilelme atrisi per otri cinq cent solz en la ma de el vesche de Vaiso e de Bertran Loger e dels monegues de Sanct Ponzo. Amicus fidem fecit per Leodegarium Rufum per trescentos solidos, ut istum sacramentum faciat facere ad Raiambaldum filium suum. Isnardus de Relania fidem fecit ad Rostagnum Raiambaldum per trescentos solidos, et istum sacramentum faciat facere ad Franco, et Raiambaldo filiis suis…Feraldus de Andao fidem fecit per Leodegarium Rostagnum per trescentos solidos, et istud sacramentum faciat facere Aldeberto et Rostagno, filiis suis. Leodegarius Ruffus fidem fecit per Petrum Episcopum per trescentos solidos, ut istum sacramentum faciat facere ad Raiambaldum filium Bertrandi.