Testament de Simon de B.

Notari Debassis

1508-04-06

Testamentum Simonis de B...1508 die 6 aprilis Ind. XI.

Anno dni millo quingen. octavo Ind Undecima et die sexta aprilis - Ex tenore.

En nom de Dieu soia he de la grazioza Virge Maria he de la Santa Trinitat he de tous los sans e santas de Paradis.

Yeu Simon de B. san del cors he de la persona he de la ment he de entelet he p. que non soia debat ni question entre mos bens mi disponi de far mon testament he lo ordini aysins come sen segue aysit apres.

Primerament recomandi la mieua arma a Dieu he la grazioza Verge Maria he a Monsegne sant franses e a tous los sants e santas de Paradis.

Item laysi mon cors que soia sepelit en lo covent de Santa Cros... extra muros en lo vas nostre hont es ma mayre he mon barba franses de B... he mos enfans que...

Item que lo jorn que serai sepelit sian dichas tantas mesas se y atrobera ho sen pora aver que sy digan al dit convent.

Item en remession de mos pecas laysy che soia pagat lo gage... a la parochia de Sant Jaume soque est acostumat.

Item que seran convocados toutas la crozes que li si done ...XV per quada cros una vegada tant soletamens.

Item en remision de l'arma de mon payre e ma mayre he de mon barba franses he de ma tanta Isabela laysi que soia dit VI trentenaris p. los frayres de dit covent he que ma heretiera lj done p. quada trentenarj florins tres.

Item laysj que lo jorn de nostra dama de septembre soia fact hun past a los dis frayre del dit covent p. ma eretiera.

Item que li soia donat doas liuras de seyra tant en candelas que en brandons una vagadas l'an p. se cremar a las mesas he a vespras p. la dita festa.

Item sy ma heretiera non paguesa lo dit past als dis fraires laysi que ma heretiera li done en argent florins V quada an he sy non lo falaysj mon hostal que es en plasa franch da ogni servitut que soia hobligat a los dis frayres per lo dit past he sy ma eretiera venguesa a vendre lo dit hostal que... obligat al dit past aquelo o aquela que lo...

Sy ma eretiera non lo faguesa he que lo procurador de los dis frayre deja demandar lo dit legat quant non lo voran far per justicia he far lo y far.

Item en remision de mos pecas laysj a los dis frayre del dit covent florins XXV pagas una vegadas tan solamens p. ma heretiera.

Item en remesion de mos pecas laysj que ma heretiera deya fayre hun abiti a frayre Antoni P. frayre del dit covent.

Item en remesion de mos pecas he de tous los mieus predesesores que ma heretiera deya far fayre hun cantar tous los ans p. los frayres del dit covent e dintre lo dit covent.

Item en remision de mos pecas a l'ostal de los batues da questa villa florins V pagas una vegada tant solamens p. ma heretiera.

Item laysi p. amor de Dieu e en remision de mos pecas a los paures de Sant Lazer tres florins pagas una vegada tant solamens.

Item laysi a lo spital de Sant Lois dos florins pagas una vegadas tan solamens.

Item laysj per los servizjs que ma fach Andrinona nostra mogler lj laysj toutas las sievas raubas lanias he lineas he lj laysj tous los sieu joels soes tous los anels, he perlas, chanaveris, aguiglier, cotels, clavandur, coreyas plena he no plena, pater-nostres d'or e autras sievas joyas.

Item laysj a la dita Andrinona 46 florins que mj deu son payre Jaume L. da una banda de que naj en gage sertas perlas he una vergueta d'or he quant lo dit Jaume L. lj donera son argent que la dita Andrinona lj deya donar las ditas perlas e la dita vergueta.

Item ay despendut p. lo plait que menan mon segne Jaume L. e mon barba Peyron B. contra Perinet P. soes florins sesanta he siej los quals denies volj que ma heretiera los recobre dal dit Jaume L. ho de son heretier.

Item laysj a ma sore Loyza que soia governada tant coma ella viura sana, he malauta, he vestida, he causada, he sy la dita Loyza non sy contentesa de estar ambe ma heretiera que ly soia dona... florins he que los y metan a gazan en qualque bon luech p. sa nuritura de la dicha Loyza he hotra d'aysot lj laysj son liech garnit soes cuberta, corcho, matals, basacha, coysin, he dos parelhs de lansoes he una toaglia he toutas las sievas raubas lanias he lineas he la siena caysa he sy la dita Loyza venguesa morir que tout lo dict legat torne a ma heretiera reservant lj florins 50 los quals ella en puesca far a sa posta e laysar a qui ella vora.

Item laysj p. amor de Dieu he en remision de mos pecas Antorona figlia de la muta la qual ... p. amor de Dieu florins ... a son maridar he que sia governada sins a son maridar he que ma heretiera non lj fassan pagar ren de sos alimens he sy la Antorona vengue morir sensa heretier de son cors legitimes e natural torne a ma heretiera.

Item laysj a ma sore Joanona mogler de Joan C.... florins X pagas una vegada tant solamens.

Item laysj a ma sore Bertomieva mogler de Nicholozo E. ... florins X pagas una vegada tant solamens.

Item laysj a mon conpaire Gara porsa [sic] florins 46 lo qual mj deu lo dit mon conpayre morti peris [sic] coma aparey secon mon libre he que ma heretiera non li puesca ley demandar.

Item en tous los mieus autres bens presens e avenidor mobles e in mobles fauch ma eretiera universal Bertomayreta ma figla legitima he natural la quala nomenj de ma propria bocha Bertomieva ma figla legitima he natural.

Item que la dita Bertomayreta non sy deya maridar sensa lisensia de sa mayre e de Joan C. son barba he de sa tanta Joanona he se ella se venguesa a maridar sensa lisensia sins sa legitima he sy la dita Bertomayreta venguesa a morir senza eret de son cors voli que tous mos bens vengan a mas sores soes Loysa, Joanaona e Bertomieva, quada una per sa tersa part de mos bens, he de la tersa part que a Loysa non volj que en seia sy non uzufructuaris tant coma ella viora he pares la mort de la dita Loysa volj que la dita tersa part soia he venga a ma sores Joanona he Bertomieva ho als sieus p. equals parts las quals a la dita Loysa p. equals pars sufentysi [sic].

Item volj que Andrinona mayre de la dita Bertomayreta soia tuayris he aministrayris tant coma ella estara en abiti vidual he que la dita tuayris non deya far cauza alcuna sensa lisensia de Joan C. he sy la dita tuayris sy maridara laysi tuador he tuayris Joan C. he Joanona ma sore.

Item que soia ditat p. dos... sy sara mestier.