Podixa de Nicolau Chaon - Contes 1569

Io sotasignat confessi aver agut de la cominitat di Contes, per man de mesurs lo sentegues Loys Jaume et Gorgin Giraur present mes.… sindici e mosur lo bayli di Gaspar Jame e Me Ant. Laurins de Luseran, escus trenta un, die ∇ 31, di groses sinquanta dos per escut; e perque es veritat li ay fach la presenta podisa, e aysoot en deminission de mager soma, e aysot ora las autras partidas, coma costa per podisas. Facha lo jorn 15 de genier 1569.

Io Nicolau Chaon, mani propria.

Publicat en :
Documents linguistiques du Midi de la France / Paul Meyer. - Paris, 1909. p. 618