Segon si los capitols del masel de Cànoas

1471

Et primo que lo masellier sie tengut de vendre cabrit et agnelh a denies sieys per liura de las festas de Pascas fin a miech may; et de miech may en lat que deya ausire moutons a rason de sieys denies per liura e d’autra carn a sufficiencia. Et si ausio cabrit ni agnelh que vaga al pres de la feda et del menon, si non que fosso tardon de lach que non mangesso ramo.

Item, que lo dich masellier non deya vendre la corada si non patas tres et non deya moure la galhardia, et la testa patas .ii., et la tripa patas .i. cruda et quecho patas .ii., de cabrit et de mouton patas .v. la corada et li fassa segre las antrarmas et non deya talhar lo fege si non egal del ronhon, et la testo del mouton venda patas .iii. et la tripa patas .ii. cruda, et quecha patas .iiii.

Item, que lo dich maselhier deya vendre feda et menon d. .iiii., et cabra et boch d. tres la liura, et cabra ni boch non tenga taula.

Item, que si lo dich maselher non fossa en la vila que sie tengut de tenir son aver per ausire pres de la vila en luech que om en puesca pendre et far ausire.

Item, que lo dich maselhier sie tengut de far ausir tos los jors de la semana de carn de mouton et d’autra carn a sufficiencia a lo jous fyn a miech jorn e de miech jorn en sus non si puesca forsar, si non que si trobesson tantos que prenguesson tota la bestia.

Item, que lo dich maselhier sie tengut de tenir la taula provesida lo dimenge e las festas colens, de moutons et d’autras cars a sufficiencia tant per lo senhor e per lo covent quant per los homes de la vila. Item, que lo dich maselher non deya moure degun seu de sus los ronhons sus la pena de .v. s. per quascun que li volria denunciar coma davant. Item, que si degun avia mestier d’una pe, ni de seu per son usar en puesca al pres del mercat e aque sus la mesema pena de .v. s.

Item, que lo maselhier puesca tenir trentanies de mouton per tot lo terrador de Canoas e aquellos sie tengut de masellar a la taula d’esto luech et non a autra banda.

Item, si si trobesso lo contrari, los sendegues li puescan denunciar la pena de dos liuras de coronas et de perdement de son aver, la mitat al senhor et l’autra a la vila. Et que a la fyn de son temps so es a quascun caremantran non l deya sopenhar si non miech trentanier d’aquel aver.

Item, que lo dich maselhier non deya vendre a los foresties plus que a las gens de la vila, si non que fossa a gens que anesson en fuscas armadas de cors, et que deya donar son pes a un quascun sus la pena de .v. s. quant si trobesso del contrari. Et si per aventura non si aguessa regardados que hom sie trehut a son sagrament, domens que fossa home de fe que la tornessa pehar.

Item, lo dich maselher puesca vendre lo perdon de Sant Honorat a son plaser a … e sia tengut de tenir la taulo provesido per las gens de la vila al pres coma desus.

Item, que lo dich masellier non deya adurre la carn morta defora, ni si masellava de nuech que non deya metre las bestias que auria masellat a la taula sensa la testa.

Item, que lo dich masellier sia tengut d’ausire de moutons las calenas a sufficiensa taut quant faria mestier a la provesion de las gens de la vila et de foresties.

Item, que lo dich masellier non deya vendre una carn per autra, so es feda per mouton, ni cabro per mennon.

Item, que lo dich masellier non deya metre son aver en deguna possession malgrat d’aquel que sia la possession, et aquel degun seria li puesca demandar lo bang e far estimar.

Item, que si degun de vila tenguesso uno cabro a hostal e volguessa vendre lo cabrit a la taulo, ho puesca far con sa licencia del masellier.

Item, que si degun venguesso da Grasso, ho d’autra part, puesca dedurre un cartier de cabrit, ho d’agnelh, ho un ters de mouton sensa condicion del masellier.

Item, que si degun de la vila volguesso ausire deguna bestia grossa, so es bueu, ho vaco, ho vedello, la puesca ausire sensa contradicion de masellier e vendre a la taulo.

Item que si degun volia far festo ho almoyna, que lo dich masellier sia tengut de sostar li la carn l’espasi de dos meses e si non ho volia fayre si puesca provesir la hon lur plasera.

Item, que si degun volguessa comprar deguna bestia per la provesion de son hostal, per salar, ho puesca far sensa contradicion del masellier. Et que lo dich masellier sia tengut de far masel la sata a hora deguda que cascun si puesca provesir de jorn.

Item, que si lo dich masellier fesessa degun deffalhiment en degun d’aquestos capitols, que cascun li puesca denunciar la pena de .v. s., la mitat al senhor e l’autra al denunciant.

Item, que lo dich masellier es content de observar tos los capitols davant nomas e promete de donar a la vila florins .x. e dos moutons; los dos moutons a Pandecosta e florins .v., et les autres .v. a Sant Miquel.

Item, que si degun de la vila si volguessa provesir d’autre masellier que lo masellier li puesca denunciar la pena de .v. s.

Item, que lo dich masellier quant s’acordara sia tengut de si obligar a donar fermansas sufficiens e si per aventura rompia taulo, que non fesesso masel sensa que non li aguessa rason, per que li encorra la pena de .xxv. florins; la mitat al senhor e l’autra a la vila.

Actum Canoys in domo Petri Aprilis.