Inventari de tutella - Buelh

1563-03-22

Al nom de Dieu sia, amen. A tous presentz et advenir sia noctori et manifest que l'an a la Nativitat Nostre Segnor mil cinq centz sixanta tres et lo vint et quatre del mes de mars en lo luech de Buelh et en la maison de condam Honorat Donadieu et davant nos infrascript Michel Champossin, luechtenent de juge et notari de la court de la baronia de Buelh et Val de Massoins, comissari en la causa infrascripta per lo illustre segnor Honorat, baron de Buelh expressament deputat como de dicta comission consta, lettras patentas de dict illustre segnor en l'an present et lo vint et dos del present mes de mars, de lasquallas lo tenor s'ensegue.

Honorat de Grimald, baron de Buelh, collonel et governador de Nissa a Champossini, nostre clavari, salut. Essent nos informat de la mort et trespas de Honorat Donadieu nosytre subiect de Buelh qual a laissat Loysa sa filha pupilla sensa alcuna nomination de tutors per non aver fach alcun testament et volent nos debitament proveder a la indempnitat et conservation de la persona et bens de dicta Loyssa pupilla, vous mandan et cometen per las presentas que vous ayas a transportar audict luech de Buelh et constituir, nominar et deputar dels amis et plus prochans parentz de dict condam Honorat Donadieu et de dicta Loissa sa filha pupilla ydones et sufficients, ensemble Magdalena mere de dicta Loyssa en sos tutors et deffensors et de sosdicts bens, ambe las promissions, obligations et altras solempnitas en tal cas requisas, fazent debit inventari de tous et chascuns bens mobles, immobles et per si moventz de dicta Loysa en donant dicta Magdalena mere ydonea caution de rendre conte dels bens li seran constituitz en son domini et govert tousjours que sera de besong. Et de plus fares expres comandament de nostra part al ses tutors per vous constituis et a dicta Magdalema et altres que besong sera de non contractar alcun mariage de dicta Loyssa durant sa pupillaria etat sensa nostre congiet et licentia surs la pena de cent ducas et nostra desgatia. Et de so fayre vous donam plenaria aucthoritat et puyssansa oer las presentas subsignadas de nostra man. Donat al Villar lo vint et dos de mars mil cinq centz sixanta tres. Honorat de Buelh, Champossin notari.

Es compareguda honesta frema Magdalena relaysada de condam Honorat son marit aquestas jours passos estre anat de vida a trespas per lo voler de Dieu et aver laissat Loyssa sa filha en pupillaria etat, videlicet de sieys ans sensa alcuna nomination ny provesion de alcuns tutors a causa que non a fach alcun testament, requerant per la conservation dels bens et persona de dicta Loyssa sa filha li estre provedit de tutors et deffensors et fach debit inventari de dictz bens et altrament provedit como melhor demblara a la justicia.

Et nos dict luechtenent de juge et comissari deputat, auzida dicta exposition, volent debitament provedir a la insempnitat de dicta Loyssa pupilla sequtant nostra dicta comission, confidant plenariament de la fidelitat, industria, bon regimen et govert de dicta Magdalena mere de dicta Loyssa, haven conferit et conferissen l'administration de la persona et bens de dicta Loyssa sa filha la constituissent tutixe de aquella in debita forma a la charge que ella sera tenguda, prometra et si obligera de ben et degudament a sa puyssansa regir et governar la persona et bens de dicta Loyssa et de aquellos fara debit inventari et de rendre conte et reliqua a la fin de dicta tutella. Et davantage per major segurtat de dicta Loysa pupilla donara ydonea caution de observar et attendre las causas sobre dictas como dicta Magdalena presenta et constituida davant nos amba la assistensa de Anthoni Garner son pere a acceptat dicta tutella en ella conferida et a promes et promete en nostras mans de aquellos faire debit inventari et rendre conte et reliqua a la fin de dicta tutella soubz l'obligation de tous sos bens presentz et advenir, renunciations de drets et maxime en favor de las fremas concedis, jurament en nostras mans prescrit et altras clausulas opportunas et necessarias, et lo tout ambe la assistentia et consentement expres dedict Anthoni Garnier son pere, louqual Anthoni Garnier present como dessus de son bon grat et spontanea voulentat per ello, ses heretz et successors a l'advenir s'es constituit pleje et fermansa per dicta Magdalena sa filha per la observation de las causas sobredictas, si constituissent principal debitor et attensor de aquellas, renunciant a la ley de principal et altras que pourrian fayre a contrari ambe obligation expressa de tous et chascuns sos bens presentz et advenir et jurament en nostras mans prestat, clausulas et cauthellas requisas opportunas et neccessarias.

Et per que l'offici de las fremas non es de poder agir, demandar, deffendre ni compareyssa davant justicia, affin que dicta Loyssa pupilla et sos bens sian miels deffendus et amparas en jugament et altra part estre nos informat de la industria et experiensa de monsen Jehan Garnier, honcle maternal, de Peyre et Salvayre Donadieu, honcles paternels de dicta Loyssa presentz lous aven constituis et deputas authors et deffensors de dicta Loyssa pupilla et sos bens ambe puyssansa de compareysser, agir, demandar, deffendre, respondre en jugament et sera como en lurs causas proprias, quals an promes et jurat en nostras mans ansins fayre et observar a lur puyssansa et de si aquitar de dict offici et charge.

Et voulent dicta Magdalena evitar las penas de drech et observar so que dessus es dict et promes a procedit et fach inventari dels bens de dicta Loyssa presentz dictz son pere et authors como s'ensegue.

Et premierament a dict haver dels bens de dicta Loyssa la soubre dicta Mayson touta de ault rn ault ambe ung sol de mayson contiguo sobre la mayson et instance de Mathieu Dahon en laqualla mayson dis estre et si son trobas lous mobles et utensilles de mayson que s'en segon. Et premierament ung cumascle, una grossa chaudiera brossiera de tres brochs et demy encircha, ung payrol de ung broch et miech incircha, una altra chaudiera de miech broc, ung petit payrolet per los pastres, una grossa olla de ung broc incircha, una altra olla de tenor de tres cartaletz, una petite olla de dos scudellas, dos potz de stang, ung de ung quartalet et l'aultre de una pinta, tres platz et dos scudellas de stang, ung petit candelabre de loton, una salliera de stang, una casseta de loton per lo broc, ung caleng, dos tamisses, un arquebutz et ung cargador de pauc vallor, dos destrals, una strecha et una larga, dos destralous pichous, una yssada, ung alfres, ung pal de fere, tres sochs a laurar, dos anels de ferre, dos chaenas per tirar fustas, ung petit cognet de ferre, dos tendilhas de ferre, ung dalh et martelladura, tres vollamas, ung vayssel de dos saumadas, una bacalha, ung pestris, dos petitas cayssetas, una grossa archa de melle de quinze saumadas environ, ung taulier et sos standes, ung gros mortier de peyra. S'ensegon los draps, primo ung tapis bon, ung bancal, una toalha tortissa, dos altras de tella, dos servietas qualle linsols linis, unas cortinas, ung cubertor lani, plus sa part de ung apier sive sa part de sieys bruchs megers ambe sos honcles, de flassadas dis las aneron vendre a la fiera de Buelh tres et que non en an que una qualla es de dicta Magdalena, plus sieys cannas de tella, una capa mech frusta de pastre, ung caban negre mech frust, ung sayon blanc, touta l'aultra rouba de dict condam Honorat an dict los sobre dictz Donadieus deffensors et dicta Magdalena aver donat per l'amur de Dieu; plus X sachs lanis, ung matalas, dos parels de forces de tondre l'aver, ung grand plat de bugia de farina et blat environ unze saumadas qual blat et farina dictz authors et deffensors ensemble dista MMagdalena interpelats an dict estre per la provesion dels varletz et facturas de la mayson fins à la reculhada. S'ensegue lo bestiari, primo dos parelhs de bueus, l'un de cinq et l'autre de tres ans, una cavalla et ung plhen mascle de ung an, de aver menu que son en la mayson fedas de lach sinquanta ambe lurs agnels, quinze vazieux mascles, douze vasieux femels, dos aretz, cabras de lach tres et tres cabritz, ing boc novellar; item plus Jehan Michel alias Grieulet ten a myeas fedas de prt dex, Arey Michel son nebot en ten a mieyas altras fedas X, Mathieu Feraut fedas de port unze.

S'ensegon lous deutes que son degutz a la dicta Loyssa. Primo Loys Clari de Condam Honorat deu los pres de tres suamadas de blat, la mittat seguel la mittat ordi a la fiera de Buelh, Marcon Berard de Peona lo pres de dos cestz de seguel et dos cestz d'ordi, Frances Sauzer de dict Peona lo pres de dos cestz d'ordi, Laurens Belleud de condam Jehan de Peona los pres de dos saumadas de blat una de seguel et una d'ordi, Anthoni Sauzer de condam Anthoni de dict Peona lo pres de tres esminas de seguel et tres esminas d'ordi, Jehan Garnier de condam Jehan deu lo pres de una saumada de seguel, Loys Donadieu de condam Jaume lo pres de una saumada de seguel et una altra d'ordi, Berthomieu Pohee de condam Anthoni deu lo pres de una saumada de seguel et de una saumada d'ordi, Loys Matras lo pres de tres esminas d'ordi, Peyre Pohee de Anthoni lo pres de tres esminas de seguel, Berthomieu Michel condam Martel lo pres de tres esminas d'ordi, Lussia relayssada de Ariey Pohee lo pres de tres esminas d'ordi, Jaume Olivier per conte fach deu donar florins sieys et grosses dex.

Si ensegon los bens immobles. Et primo ung ort a la Gorga acquistat de condam Honorat Molar. Item ung aultre ort dotta la Parran de Monsegnor. Item ung meyan de hostal et la terra en los Croes termenant et tenent fins à la Grava del Chaus. Item en dict luech una terra acquistada de Jehan Honorat Garnier. Item en dict luech una altra terra sotta la colla appellada l'Ubac quella era de condam Jaume Lumbard. Item ung prat al Chaus. Item en dict luech una terra comprada de Peyre Pellicier. Item ung meyan d'hostal sive tres partz de quattre et una terra en lo Empeguet. Item en dict luech ung prat appelat Charnetta. Item ung altre prat en la montagna dels Molinetz a la cabanna indivis ambe lo prat de Peyre PoheAnthoni Garnier en presentia de Glaudo Garnier. Item una terra et tres meyans d'hostal en Brejans sobran. Item en dict luech una altra terra acquistada de Anthoni Michel. Item en dict luech una altra terra acquistada de dict Anthoni Michel. Item en dict luech una altra terra acquistada… Michel. Item en dict luech una altra terra acquistada de condam Bastian Baudui. Item ung meyan d'hostal en Brejans sotran a la Font. Item en dict luech ung prat et terra si tenent et… en dict luech una altra terra comprada de Thomas Pohee. Item ung hostal, prat et terras en Jian si tenent ensemble. Item en dict luech una altra terra appellada lo Collet de Ylion… terra et prat al pas d'Aygua major si tenent ensemble. Item en dict luech et terrador de Peona… et terra si tenent tout ensemble. Item una terra en l'adrech sobran del devens. Item ung meyan d'hostal et terra si tenent ensemble a Sanct Peyre sive al col de Guayssa. Item altra terra en dict luech. Item en dict luech sa quarta part de ung myan d'hostal. Item ung mian d'hostal et terra si tenent ensemble als Comps. Item en dict luech una terra al vallon. Item en dict luech ung prat en lo Ubac. Item en dict luech ung prat en l'Adrech appellat lo prat nou. Item en dict luech sive en Terme Lubi ung altre prat. Item ung altre prat en la montagna de Jarrons al Sao. Item ung prat en Puey Poyat appellat la Valiera Lumbarda. Item en dict luech ung altre prat comprat de Honorat Robion. Item ung prat en lo Meslet. Item ung prat en lo Clot. Item ung prat rn Brejans sobran acquistat de Peyre Pohee.

Quals bens sobre inventarizas et descriptz don istas speciffidas et designatz per dicta Magdalena tutrix et dictz monsen Jehan Garnier, Peyre et Salvayre Donadieu aucthors et deffensors de aquellos, protestant dicta Magdalena que si alcuns bens dessus specifficas et designas particularament non fossan dels bens et hereditat de dicta Loysa sa filha pupilla que si ayan per non messes et descriptz en dict inventari. Et si alcuns altres fossan a metre et descriure que sian per descriptz.

Sobre de las quallas causas dessus ordinadas messas et descriptas como justas et rasonablas, nos dict luechtenent de juge comissari aven aucthorizat et mes entrepausat notre decret et aucthoritat judicialla de lasquallas causas sobre scriptas dictz Jehan Garnier, Peyre et Salvayre Donadieu aucthors et deffensors de dicta Loyssa pupilla an demandat estre fach acte et instrument per nosdict notari et comissari infra. Fach et publicat dict jourt apres la description de dict inventari en lo dict luech de Buelh en la maysson de dict n> castellan, Anthoni Dahon bayle et Andrieu Garnier consul deldict luech tesmoins demandas et appellatz.

Et de Michel Champossin de la dioceza de Glandeves comissari et notari de aucthoritat appostolica, imperialla et ducala constituite que las causas susdictas et present inventari ay pres script et extract. Lo present acte et instrument de ma man propria et signat de mon signal accoustumat en fet et testimoni de veritat.

L'an et jourt susdict, jeu Michel Champossin luechtenent de juge et comissari susdict sequitant ma comission et lettres de mon dict segnor ay fach comandament a Magdalena tutrix et mere de Loysa filha de condam Honorat Donadieu pupilla, a Anthoni Garnier, père de dicta Magdalena, a monsen Jehan Garnier et Peyre et Salvayre Donadieu aucthors et deffensors de dicta Loyssa presentz, auzentz et non contradizents de non contractar ni perferre alcun mariage de dicta Loysa pupilla ambe alcuna persona durant sa pupillaria etat sensa expressa licentia et congiet de mondict segnor de Buelh a la pena de cent ducas et desgratia de mondict segnor al qual comandament dictz aucthors et tutrix si son offertz de hobedir.

[de la man del notari]
Et en fet de veritat mi susdict sottosignat.
Champossin.